Quality Accounting & Tax Services Sp. z o.o.

Biuro oferuje prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełną obsługę w zakresie ZUS, w tym:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie ewidencji chorobowej,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • rejestracja podmiotu i jego pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT- 8B, PIT-4R,
 • przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych,
 • pomoc w trakcie kontroli ZUS,
 • sporządzenie zaświadczeń dla pracowników.